رکابزنی پاییزی دشت قزوین از هشتگرد تا تاکستان

رکابزنی پاییزی دشت قزوین از هشتگرد تا تاکستان

دشت قزوین ، بسیار حاصل خیز است و بسیار مسطح . دشت ، استان نیست که بتوان با خطی ، محدوده آن را مشخص کرد ولی در حالت کلی ، منطقه مسطحی را که در حوالی قزوین ، از تاکستان…