رکاب زنی سنج

رکاب زنی برغان تا روستای سنج

رکاب زنی برغان تا روستای سنج

سنج زوستایی است نزدیک کرج و سمت برغان . از نظر تقسیمان جزء شهرستان ساوجبلاغ ( شهر هشتگرد ) به حساب می آید ولی به کرج خیلی نزدیک تر است . مسیر فرعی این ده از داخل روستای برغان جدا…